top of page

Zasady i Warunki

 

1. OGÓLNE

Uznaje się, że każda umowa sprzedaży podjęta przez THPE Limited („Spółka”) zawiera niniejsze Warunki; żadne zmiany, modyfikacje lub zastąpienie niniejszych Warunków (nawet jeśli są zawarte lub wymienione w dokumencie składającym zamówienie) nie będą wiążące dla Spółki, chyba że zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Spółkę na piśmie.

 

2. CENY

Ceny mogą ulec zmianie lub wycofaniu bez powiadomienia. Zamówienia są przyjmowane pod warunkiem, że towar zostanie zafakturowany po cenach obowiązujących w dniu wysyłki z Magazynu, chyba że w jakiejkolwiek oficjalnej ofercie cenowej Spółki zaznaczono inaczej. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny nie zawierają kosztów dostawy i podatku VAT według obowiązującej stawki.

Minimalna wartość zamówienia to 100,00 GBP netto; jeśli to nie zostanie spełnione, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia minimalnej opłaty za zamówienie, o której należy poinformować.

 

3. DOSTAWA

Z zastrzeżeniem warunku 8 poniżej, o ile w ofercie nie określono inaczej, dostawa nastąpi w momencie dostarczenia towaru do zakładu Kupującego. Szacunkowe czasy dostawy należy traktować jedynie jako przybliżone, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia, szkody lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie towarów. Oferty na dostawę z magazynu są składane pod warunkiem, że towary pozostają niesprzedane po otrzymaniu zamówienia.

Opłata za uzupełnienie zapasów w wysokości 25% całości towarów netto zostanie nałożona na wszystkie towary zwracane do Spółki.

 

4. WŁASNOŚĆ W TOWARZE

(a) prawna i słuszna własność towarów pozostaje w Spółce do czasu, gdy wszystkie kwoty należne Spółce od kupującego na mocy umowy zostaną uregulowane (a w przypadku płatności zbywalnym instrumentem, ten instrument zostanie rozliczony i zapłacony ) Do czasu uiszczenia wszystkich kwot na rzecz Spółki kupujący powinien przechowywać towary jako posiadacza induktorów w imieniu Spółki i przechowywać je w taki sposób, aby można je było uznać za:

(b) Kupujący jest uprawniony do sprzedaży towarów i przekazania ich majątku osobom trzecim w toku normalnej działalności, bez uszczerbku dla jego obowiązku fakultatywnego, do czasu zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia określonych w (e) poniżej, ale wpływy z jego sprzedaży i/lub roszczenia do takich wpływów będą własnością Spółki do czasu, gdy wszystkie kwoty należne Spółce od kupującego w ramach Umowy zostaną zapłacone, a wszystkie takie wpływy będą odpowiednio zostać umieszczone przez kupującego na osobnym nowym koncie.

(c) Firma jest uprawniona z odpowiednim wyprzedzeniem do wejścia na teren Nabywcy i ponownego przejęcia towarów w dowolnym momencie, gdy wszelkie środki pieniężne wynikające z umowy są zaległe.

(d) Po otrzymaniu zawiadomienia od Spółki, o którym mowa w (c) powyżej lub w przypadku wystąpienia któregokolwiek z otworów wentylacyjnych określonych w (e) poniżej, upoważnienie Kupującego do sprzedaży towarów Spółki zostanie automatycznie wycofane, a wszystkie wpływy sprzedaży otrzymanej przez Kupującego ze sprzedaży dokonanej przed cofnięciem pełnomocnictwa, Kupujący wpłaca na rachunek bankowy odrębny od wszystkich innych środków pieniężnych Kupującego i przechowywany na tym rachunku dla Spółki. Ponadto wszystkie towary lub produkty Spółki zostaną niezwłocznie dostarczone do Spółki, a Spółka przez swoich pracowników lub agentów będzie miała prawo w normalnych godzinach pracy wejść na grunt lub budynki Kupującego w celu objęcia w posiadanie towarów Spółki oraz produkty.

e) zdarzeniami, o których mowa w podpunkcie (d), są:

(i)  wszelkie powiadomienia Kupującego, że odbiorca lub zarządca ma być lub został wyznaczony:

(ii) wszelkie zawiadomienia kupującego, że wniosek o likwidację Nabywcy ma być lub został przedstawiony, lub wszelkie zawiadomienia o rozwiązaniu likwidacji Nabywcy (z wyjątkiem celów i po przeprowadzeniu w dobrej wierze rekonstrukcji lub fuzji):

(iii) decyzji Kupującego, że Kupujący zamierza zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami:

(iv) każdy akt upadłościowy określony w sekcji 1 ustawy o upadłości z 1914 r.:

(v) niewypłacalność Kupującego w rozumieniu art. 6'(4) Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.

 

5. RYZYKO

Ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru Kupującemu. Dostawa zdefiniowana jak w warunku 3 powyżej.

 

6. SPRZEDAŻ EKSPORTOWA

(a) Kupujący będzie odpowiedzialny za wyznaczenie efektywnego statku. Spółka dostarcza towar koleją statków, a Kupujący ponosi koszty frachtu po dostawie.

(b) Ryzyko związane z towarem przechodzi na Kupującego w momencie dostawy przez burtę statku;

(c) Własność towaru przechodzi jak w Warunku 4 powyżej

 

7. PŁATNOŚĆ

O ile nie uzgodniono inaczej ze Spółką, odpowiedzialność za zapłatę za dostarczone towary powstaje w momencie dostawy, a płatność taka będzie należna Spółce nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury. Wszelkie rabaty określone w ofertach Spółki dotyczą wyłącznie płatności otrzymanych w ten sposób. Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek od zaległych rachunków w wysokości 3% rocznie powyżej stawki bazowej Barclays Bank PLC w momencie wymagalności płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie lub Kupujący zalega z płatnością na podstawie niniejszej lub jakiejkolwiek innej umowy ze Spółką, Spółka zastrzega sobie prawo;

(a) zawiesić dalsze dostawy w ramach niniejszej umowy na czas trwania zwłoki; oraz

(b) (Bez uszczerbku dla prawa Spółki na podstawie warunku 4) do doręczenia Kupującemu zawiadomienia, że jeśli kwoty należne z tytułu tej lub innej umowy nie zostaną uregulowane w ciągu 14 dni, Spółka może, w swoim wyborze, potraktować niniejszą umowę jako odrzuconą i może rozwiązać umowa dotyczyła wszystkich towarów będących w posiadaniu Kupującego, które są własnością Spółki, zostaną niezwłocznie dostarczone Spółce na ryzyko i koszt Kupującego

 

8. ODWOŁANIA

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy jakiegokolwiek rzekomego anulowania zamówień i potraktowania takiego rzekomego anulowania jako odrzucenia umowy uzasadniającej Firmę w

traktowanie umowy jako zakończonej. Towary zwrócone bez zgody Spółki mogą zostać odrzucone.

 

9. SPECYFIKACJA

Wszelkie informacje dotyczące towarów Spółki zawarte w katalogach lub innych podobnych materiałach przekazanych Kupującemu przez Spółkę, chociaż podane w dobrej wierze, należy traktować wyłącznie jako właściwe. Kupujący musi polegać na własnym osądzie co do charakteru, jakości i przydatności towarów Spółki do swojego celu, a nie na oświadczeniach złożonych przez jej pracowników lub przedstawicieli Spółki, ustnie lub na piśmie.

 

10. UTRATA LUB USZKODZENIE

(a) Jeżeli towary są dostarczane przez przewoźnika zewnętrznego, roszczenia z tytułu uszkodzenia lub utraty części nie mogą być rozpatrywane, chyba że zarówno przewoźnicy, jak i Spółka zostaną powiadomieni na piśmie w ciągu trzech dni od daty dostawy.

(b) W przypadku dostarczenia towarów przez Spółkę i otrzymania potwierdzenia odbioru podpisanego przez Kupującego  , towary zostaną uznane za zbadane, a zatem nie będzie żadnych roszczeń z tytułu szkód lub strat poniesionych przez Nabywca może być traktowany przez Spółkę, Kupujący nie może wyłączyć tego postanowienia ani przez zaznaczenie swojego podpisu „niesprawdzony”, ani przez niezwrócenie podpisanego dowodu dostawy lub w inny sposób.

(c) Transport pasażerski/pocztowy/drogowy. Firma musi otrzymać powiadomienie o niedostarczeniu w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia faktury.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY

(a) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody majątkowe należące do Kupującego lub osób trzecich spowodowane przez lub wynikające z działań któregokolwiek z pracowników Spółki podczas przebywania na terenie, miejscu lub w zakładzie Kupującego ani (o ile nie zostanie udowodnione zaniedbanie) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek śmierć lub obrażenia ciała  wyrządzone w ten sposób jakiemukolwiek pracownikowi Kupującego lub jakiejkolwiek osobie trzeciej. Kupujący zwolni Spółkę z wszelkich roszczeń wniesionych przeciwko Spółce przez Kupującego lub osoby trzecie w wyniku takich działań pracowników Spółki, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności na niniejszych warunkach.

(b) Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone jakiemukolwiek pracownikowi Spółki podczas jego przebywania w siedzibie Kupującego, miejscu lub w zakładzie i zgadza się zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia któregokolwiek z jej pracowników wynikające z wszelkich obrażeń w ten sposób spowodowanych .

 

12. BŁĘDY

Błędy pisarskie i pominięcia podlegają korekcie bez powiadomienia.

 

13. PRAWO

Wszelkie umowy zawarte między Spółką a Kupującym będą konstruowane pod każdym względem zgodnie z prawem Anglii i o ile nie uzgodniono inaczej, podlega jurysdykcji sądów angielskich. 

bottom of page